Het magazine wordt geladen
Anne Mulder, Tweede Kamerlid VVD, woordvoerder Sociale zaken en Werkgelegenheid
Anne Mulder, Tweede Kamerlid VVD, woordvoerder Sociale zaken en Werkgelegenheid

Van een baan voor het leven naar een leven vol banen

In het eerste kwartaal van dit jaar werkten ruim een miljoen Nederlanders als zzp'er, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De afgelopen vijf jaar kwamen er jaarlijks gemiddeld 35.000 bij. “Flex is een feit. Heeft geen enkele zin om deze trend te willen keren. De vraag moet juist zijn: hoe gaan we ermee om?” Aan het woord is Anne Mulder, Tweede Kamerlid voor de VVD en woordvoerder Sociale zaken en Werkgelegenheid.

Het aantal zelfstandigen zal volgens Anne Mulder voorlopig alleen maar toenemen. “Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor deze trend. Zaken die de arbeidsmarkt sterk beïnvloeden zijn technologie en internationalisering. Technologie zorgt ervoor dat sommige banen verdwijnen maar er komen ook nieuwe banen en beroepen voor in de plaats. We zien dat de cyclus van bepaalde bedrijven en producten steeds korter wordt. Kennis ontwikkelt zich razendsnel en veroudert ook snel, dat betekent dat de wereld het zoekgebied wordt. Bedrijven willen snel kunnen op- en afschalen en niet muurvast zitten aan mensen met vaste contracten. We moeten luisteren naar ondernemers die zeggen dat er wel degelijk werk is, maar dit werk niet durven aanbieden, vanwege de kosten en risico's die zij lopen met personeel, met name bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Last but not least groeit de belangstelling voor flex onder werkenden. Uit onderzoek blijkt dat mensen met flexibele contracten gelukkiger zijn dan mensen in loondienst. De VVD vindt: geef ze daarvoor de ruimte.”

Leven lang leren

“Waar wij sterk naar kijken is: wat willen mensen zelf? En waar hebben bedrijven behoefte aan? Wij willen ruimte bieden aan creativiteit en ondernemerschap. Nog steeds worden zzp’ers teveel weggezet als schijnzelfstandigen. Dat vind ik onterecht. Laten we niet vergeten dat zzp’ers de crisis hebben opgevangen. De vakbonden willen koste wat kost vaste contacten stimuleren terwijl de behoefte aan flexibiliteit juist groeit. Dat willen zzp’ers juist graag. Flex moeten we niet teveel willen organiseren. De VVD gelooft dat een zzp’er de ruimte moet krijgen om ondernemer te zijn. Wel vind ik dat we met elkaar moeten nadenken over zaken als scholing. Zeker gezien de snelle veroudering van kennis. Een leven lang leren is essentieel om in onze economie goed te kunnen blijven meedraaien.

Nieuwe zekerheid

In het onderzoek van het World Economic Forum naar de concurrentiepositie van landen staat Nederland steevast in de top 10. Datzelfde onderzoek zegt ook dat het grootste probleem van de Nederlandse economie de rigide arbeidsmarkt is. “Daar moeten we vanaf. We moeten inzetten op vaste én flexibele vormen van werk, zodat ondernemers sneller kunnen schakelen en bijsturen in een markt die constant in beweging is. Een flexibele arbeidsmarkt met permanente scholing als een nieuwe zekerheid, zal Nederland vooruit helpen. De baan voor het leven maakt langzaam plaats voor een leven vol banen, iets waar de VVD sterk in gelooft en ik mij elke dag hard voor maak.”

pagina 1
Aukje Nauta, bijzonder hoogleraar op de NSvP-leerstoel, kroonlid SER en organisatieadviseur Factor Vijf
Aukje Nauta, bijzonder hoogleraar op de NSvP-leerstoel, kroonlid SER en organisatieadviseur Factor Vijf

Investeer onbaatzuchtig in vaste en flexibele medewerkers

“Een mens is meer dan handjes en een hoofd, je hebt te maken met emoties. Het is de kunst voortdurend te balanceren tussen economisch rendementsdenken en sociale waarden. Het is belangrijk dat opdrachtgever en opdrachtnemer goed voor elkaar zorgen. Dan kun je samen meerwaarde creëren”, stelt Aukje Nauta. Aukje is onder meer bijzonder hoogleraar op de NSvP-leerstoel Employability in Werkrelaties aan de UvA, kroonlid van de SER, ze adviseert vanuit haar adviesbureau Factor Vijf bedrijven over HR-onderwerpen en ze schreef het boek Tango op de Werkvloer.

“Een goede arbeidsrelatie aangaan heeft een zakelijke kant en een sociale kant. De zakelijke kant bestaat onder meer uit het juiste contract, de juiste voorwaarden en tarieven. Dat is het fundament waarop je verder kunt bouwen. De sociale kant heeft betrekking op zaken als opleiding, ontplooiingsmogelijkheden, werkzekerheid, autonomie en leuke collega’s. Steeds weer blijkt uit onderzoek dat werkgevers en werknemers hetzelfde nastreven, ze hebben allebei behoefte aan loyaliteit, binding en innovatie. Die elementen kunnen pas ontstaan als er aandacht is voor zowel zakelijke als sociale componenten”, vervolgt Aukje.

Loyaliteit, binding en innovatie

Kijken we naar de sociale aspecten binnen organisaties, dan zijn die vooral gericht op vaste medewerkers en niet op flexwerkers. Flexwerkers zijn echter niet meer weg te denken, het aantal zelfstandig professionals groeit gestaag.

“Die ontwikkeling is niet meer te stoppen. We zien bij bedrijven vele mengvormen: er zijn medewerkers met vaste dienstverbanden, tijdelijke contracten en flexibele werkvormen; alles loopt door elkaar. Het gaat er om dat je als bedrijf je doelstellingen kunt realiseren en daar heb je de juiste mensen bij nodig. Ik denk dat het belangrijk is om ook flexwerkers toegang te bieden tot de sociale componenten van een bedrijf. Als je mensen de ruimte geeft en ze toegang biedt tot bijvoorbeeld kennis, zullen ze ook bijdragen aan innovatie binnen je bedrijf. Daar komt nog een motivatie bij. Als je als werkgever onbaatzuchtig investeert in je mensen, ook in je flexibele medewerkers, dan krijg je in ruil daarvoor méér terug. Mensen geven dan wat extra’s en zijn zo de smeerolie van je bedrijf. Ook als de opdracht is afgerond, zullen deze mensen positief blijven over het bedrijf, blijvend ideeën aandragen en jouw bedrijf in hun eigen netwerk aanbevelen."

Prosociaal gedrag

Aukje vindt het positief dat steeds meer organisaties nadenken over hoe flexwerkers te betrekken bij zaken als opleidingen en medezeggenschap. “Als je arbeid -al dan niet flexibel- gaat zien als onderdeel van je totale bedrijfsstrategie in plaats van een product en je gaat daadwerkelijk in mensen investeren, stimuleer je prosociaal gedrag. Je krijgt daarmee dus gedrag dat niet alleen gericht is op eigen belangen en behoeften maar ook op die van anderen. Het gaat er om dat je als werkgever en werknemer elkaar ‘verrijkt’, en dat bedoel ik dan niet in louter de financiële zin van het woord. Hoe kun je elkaar helpen ontwikkelen? Als opdrachtgever moet je niet het onderste uit de kan willen halen, denk vooral in termen van duurzaamheid, dan ontstaat er méér. Meer waarde, meer plezier en wederkerigheid. Probeer het beste in een samenwerking naar boven te halen, ongeacht contractvorm.”

pagina 2

‘Het wordt een spannende zomer’

Anne Meint Bouma, adjunct directeur Brainnet

De hervormingsdoelen van het regeerakkoord – op het gebied van arbeidsmarkt, wonen, zorg en beheersbare overheidsfinanciën – waren ambitieus. Het kabinet heeft met enorme voortvarendheid een groot aantal hervormingsdoelstellingen gerealiseerd. Eerst was er het sociaal akkoord met werkgevers en werknemers. Daarna volgden deelakkoorden over de zorg, de woningmarkt, pensioenen, de bijstand en de participatiewet.

Als het om gerealiseerde hervormingen op de arbeidsmarkt gaat, dan is de opbrengst vooralsnog mager. Met de komst van de transitievergoeding wordt het ontslagrecht versoepeld, met als gevolg ‘iets’ meer flexibiliteit voor werkgevers. Dit valt overigens te verwaarlozen want de kosten van het in dienst nemen van mensen zijn de afgelopen jaren over de hele linie alleen maar gestegen. Grote boosdoener hiervan is de 'wig'. Dat is het verschil tussen het bruto- en het nettoloon van werknemers. Het oplopende verschil is de reden dat bedrijven minder snel nieuwe mensen in dienst nemen. Door de nieuwe Wet Werk en Zekerheid wil de overheid een vast contract voor werknemers stimuleren door maatregelen in te voeren waardoor werkgevers ‘gedwongen’ worden om eerder een vast contract aan te bieden.

Het kabinet is daarnaast al geruime tijd bezig met het formuleren van een standpunt ten aanzien van de groeiende groep zzp’ers in de BV Nederland. Zo is er eerst onderzocht of de huidige VAR-verklaring vervangen kon worden door één nieuwe verklaring (BGL). De BGL moest schijnconstructies tegen gaan en het aantal handhavingsinstrumenten vergroten. Dit voorstel kon op weinig politiek draagvlak rekenen en is alweer vervangen door een nieuw voorstel te weten modelovereenkomsten. Het huidige kabinet en vakbonden lijken een beeld te schetsen dat alles wat te maken heeft met flexibele arbeid besmet is. Dat is opmerkelijk want in het verkiezingsprogramma 2012 schrijft de PvdA:

“Zzp’ers vormen een belangrijk deel van onze arbeidsmarkt en zijn een economische factor van betekenis. De kleine zelfstandige is de held van de economie van de 21e eeuw.”

Het standpunt van de VVD is ook kraakhelder: “Zzp’ers zijn ondernemers. De VVD realiseert zich dat zij zorgen voor een bloeiende economie. De VVD gelooft dat een zzp’er de ruimte moet krijgen om ondernemer te zijn.”

Vorig jaar is de werkgroep ‘IBO ZZP’ een onderzoek gestart naar beleidsopties ten aanzien van de positie van zzp’ers. Begin mei werd duidelijk dat het rapport klaar is, maar nog niet openbaar gemaakt wordt. De verwachting is dat het kabinet het rapport nog voor de zomer naar de Tweede Kamer stuurt. Dan wordt het samen met het kabinetsstandpunt openbaar gemaakt. Hopelijk staat er in het rapport ook dat zzp’ers substantieel bijdragen aan groei in werkgelegenheid, zorgen voor toenemende participatie, economische groei en sociale innovatie. En dat flex niet de oorzaak is van de kloof op de arbeidsmarkt maar dat dit vooral komt door de (te) hoge kosten van het vaste contract.

Hopelijk doet het kabinet komende zomer een handreiking om de doorgeschoten risicoverschuiving en hoge kosten op arbeid voor werkgevers aan te pakken. Eerlijke flex betekent ook dat er keihard opgetreden moet worden tegen misstanden. Het opvoeren van strenge handhavingsmethodes om malafide (uitzend)bureaus en werkgevers op te sporen past hierin. Ik geloof in een eerlijke, open en transparante flexmarkt waar keuzevrijheid voorop staat. Als je ondernemer (zzp'er) wilt zijn en bewust voor eigen rekening en risico werkt, dan zijn er genoeg mogelijkheden. Als je zekerheid voor nu en voor later wilt, kan dit via bijvoorbeeld payroll, uitzenden en- of detachering.

Tot slot: ik hoop dat het kabinet komende zomer een gebaar maakt naar alle intrinsiek gemotiveerde en hardwerkende flexwerkers in Nederland. Zij zijn de helden van de economie van de 21e eeuw. Zoals gezegd, het belooft een spannende zomer te worden…

Anne Meint Bouma, adjunct directeur Brainnet
pagina 3
Sander Christiaanse, tactisch inkoper, VolkerWessels Telecom
Sander Christiaanse, tactisch inkoper, VolkerWessels Telecom

Grip, inzicht en overzicht

“Het werk van VolkersWessels Telecom is veelal projectmatig. Het is voor ons essentieel dat we snel mensen kunnen op- of afschalen. Een flexibele schil is daarbij onmisbaar”, vertelt Sander Christiaanse. Hij is tactisch inkoper bij VolkerWessels Telecom.

“Wij hebben ons beleid ten aanzien van inhuur van personeel de afgelopen tijd flink aangescherpt. Projecten hebben bij ons topprioriteit en we willen snel over de juiste mensen kunnen beschikken. Maar daarbij is het wel belangrijk dat we zeker weten dat we gekwalificeerde mensen in huis halen tegen het juiste tarief en dat fiscaal-juridisch alles klopt. We willen een goede opdrachtgever zijn en nauwe samenwerking met een selecte groep leveranciers draagt daaraan bij. Brainnet helpt ons scherp te krijgen wat allemaal geregeld moet worden, trekt contracten gelijk en vrijwaart ons van arbeidsrechtelijke claims en risico’s. Het is prettig werken met Brainnet, omdat zij heel transparant zijn over zaken als tarieven en veel kennis hebben over wet- en regelgeving.”

Sturing

Aanscherping van het inhuurbeleid van flexibel personeel was volgens Sander noodzakelijk: “De behoefte aan flexmedewerkers is flink toegenomen en de verwachting is dat die behoefte aan flex in de toekomst alleen nog maar verder zal groeien.

We deden zaken met ruim 84 verschillende bureaus en met meer dan 100 zzp’ers. Het aantal bureaus hebben we teruggebracht naar 20 en we hebben daarbij Brainnet die ons helpt ons inhuurproces op orde te krijgen. We zijn samen onder andere aan het kijken hoe we meer grip en sturing kunnen krijgen op onze inkoop.”

Toekomstgericht personeelsbeleid

VolkerWessels Telecom wil haar flexibele schil strategisch inzetten. Sander: “Tot nu toe is het zo dat we heel specialistisch werk vooral aan ons vaste personeel overlaten. Hoe dat zich in de toekomst precies gaat ontwikkelen, is nog niet volledig uitgestippeld. Feit is wel dat we zeker willen leren van flexwerkers, net zo goed als dat zij van ons kunnen leren. Onze wereld verandert razendsnel. Daarom verzamelen we proactieve partijen om ons heen die samen met ons nadenken over klantvraagstukken en daar gericht invulling aan weten te geven als het gaat om personeel. Op dit moment focussen we ons op het op orde krijgen van de basis. Eenduidige contracten, tarieven en voorwaarden creëren overzicht. Om vervolgens de stap te maken richting toekomstgericht personeelsbeleid.”

pagina 4

Daling uurtarieven zet door


Geïndexeerd met 100 als indexgetal in januari 2012.

CBS: Sterke toename flexwerk

In de periode 2004 – 2014 is het aandeel zzp'ers is gegroeid van 8% naar 12%. Het aandeel werkenden met een flexibele arbeidsrelatie toegenomen van 15% tot 22%. Dat is te lezen in de publicatie 'dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt'. Dit en meer interessante feiten: Brainnet marktontwikkelingen

Brainnet genomineerd voor de titel ‘Intermediair van het jaar 2015’

Brainnet is genomineerd voor de titel ‘Intermediair van het jaar 2015’, een verkiezing van de ZZP Barometer. Genomineerde intermediairs worden door zowel inleners, zzp'ers, freelancers en/of interim professionals beoordeeld op de 12 belangrijkste criteria van ‘goede bemiddeling’. De beoordelingen worden anoniem verwerkt en resulteren in de top-100 Intermediairs. In 2014 behaalde Brainnet de tweede plaats in de categorie MSP en een vierde plaats in de categorie ICT.
Wil jij je stem uitbrengen op Brainnet? Klik hier!

Brainnet steunt PC-4-ALL

PC-4-ALL is een initiatief om computers betaalbaar te maken voor bijzondere doelgroepen en mindervermogenden. De organisatie verzamelt hardware en maakt dit weer bruikbaar voor mensen met een krappe portemonnee. Tegen een lage aanschafprijs kan iedereen een computer bezitten die betrouwbaar en veilig is. Brainnet vindt dat iedereen die een computer nodig heeft, de mogelijkheid moet hebben om er één aan te schaffen. Daarom doneren wij hardware die we zelf niet meer gebruiken aan PC-4-ALL.

Sportieve sponsoringSportieve sponsoring

Brainnet is sponsor van Team Pieken en Dalen, Stelvio for Life. De Stichting Stelvio for Life is een stichting die jaarlijks een (hard)loop- en fietsevenement organiseert in Italië om geld in te zamelen voor gepersonaliseerd kankeronderzoek. Volg team Pieken en Dalen via Facebook.

25 juni: Zzp inspiratiesessie ‘Professionele zelfpresentatie’

Leer alles over je persoonlijke presentatie en ga naar huis met je eigen zzp videoclip!

Communicatiespecialist Udo Meijer en HRM-professional Co van Doesburg geven inzicht in de noodzaak tot opvallende en overtuigende zelfpresentatie in een zelfstandigenmarkt die wordt overspoeld door nieuwkomers en gelukzoekers. Wie ben jij, wat heb je te bieden, hoe kom je over, welke indruk laat je achter?

Je gaat aan de slag met het scripten van je eigen bedrijfspresentatie, waarna iedereen de gelegenheid krijgt zijn of haar eigen pitch op video op te nemen.

Aan het einde van de avond ga je naar huis met je eigen zzp videoclip!

We eindigen met een borrel, dé manier om collega zzp-ers te ontmoeten.

Opgave via info@brainnet.nl of info@zpac.nl

Aanvang:   19:00 uur
Einde:   22:00 uur
Locatie:   Business School Nederland, Herenstraat 25 Buren (Gld)
Volg ons op Facebook

Volg ons op FacebookVolg jij ons al op Facebook?
Like ons en blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte

Bekijk de eerdere edities van ons magazine ‘Met Ambitie’ hier:

Colofon

Dit magazine is een uitgave van Brainnet en is bedoeld voor HR-professionals die tijdelijk personeel inhuren, zelfstandig ondernemers en leveranciers van tijdelijk personeel.

Concept en realisatie: Lime C
Tekstredactie: Nina Bonekamp, Anne Meint Bouma, Arno Lugthart, Tjebbe van Oostenbruggen, Astrid Warntjes
Fotografie: Karin Versteegh
Ontwerp en technische realisatie: Websteen

Brainnet, dienstverlener op het gebied van inhuur van tijdelijke medewerkers.
www.brainnet.nl
info@brainnet.nl
Telefoon: (030) 602 16 17

pagina 5
       
 
 
 
Eigentijds ondernemerschap