Het magazine wordt geladen
Gusta Timmermans, manager afdeling Resourcing ING
Gusta Timmermans, manager afdeling Resourcing ING

Van banen en functies naar taken en projecten

Gusta Timmermans is manager van de afdeling Resourcing van ING. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de arbeidsmarktpositionering van ING en alle externe instroom en interne doorstroom. ‘Alle expertises zijn samengebracht in één team, zodat wij één gezicht zijn naar de interne organisatie maar ook naar de externe arbeidsmarkt.’

Gusta: ‘De afdeling Resourcing houdt zich onder andere bezig met arbeidsmarktcommunicatie, de interne arbeidsmarkt, de vervulling van vaste en tijdelijke vacatures, interne stages, de doorstroom van medewerkers en traineeprogramma’s. Sinds het begin van dit jaar is alles wat met resourcing te maken heeft ondergebracht in het ING Resource Center. Wij zorgen voor een kwantitatief voldoende stroom van kwalitatief goede professionals op het juiste moment met de passende contractvorm tegen de juiste kosten. Ook als dat een zzp’er is’, vertelt Gusta.

Inzicht in arbeidspotentieel

De juiste persoon op het juiste moment met de juiste contractvorm. Daar gaat het om. ‘Als dit betekent dat we een zzp’er moeten inhuren omdat de kennis voor het uitvoeren van een bepaald project niet intern aanwezig is, dan kiezen we daar voor’, vertelt Gusta. ‘Een groot gedeelte van onze toegevoegde waarde voor de organisatie zit in het inzicht geven in de verschillen in de salarissen/tarieven tussen vast en tijdelijk. Door de kosten van arbeidspotentieel inzichtelijk te maken, stellen we de managers in staat de beste keuze te maken.’

Veranderende arbeidsmarkt

Bij ING heeft 72% van de werknemers een vaste functie. De overige 28% is flexibel personeel. Gusta: ‘We hebben geen doelstelling voor deze verhouding. Het gaat ons om de juiste personen op de juiste plek.

ING heeft een flexibele schil voor tijdelijke projecten, het opvangen van pieken, zwangerschapsverlof of langdurig zieken. En voor het inhuren van specifieke expertise. De arbeidsmarkt verandert. Dat weten we al een tijd. In 2012 had 55% van de mensen een vaste baan en ik denk dat dit over een jaar of twintig nog 40% zal zijn. Je ziet bij ING ook al meer een verschuiving naar taken en projecten in plaats van banen en functies. Zo hebben onze recruiters hun eigen functie als basis, maar ze worden daarnaast ook ingezet op verschillende projecten. Dat is ook beter voor de duurzame ontwikkeling van je medewerkers omdat ze zo breder inzetbaar worden.’

Contractmanagement

ING sluit geen directe contracten af met individuele zzp’ers, maar werkt met partijen voor contractmanagement, waaronder Brainnet. Brainnet verzorgt de volledige pre-employment screening waaronder het checken van referenties. De screening voldoet aan de strengste eisen van de DNB, AFM en het College Bescherming Persoonsgegevens en geeft de zekerheid dat het inhuurdossier juist en volledig is samengesteld. Gusta: ‘Wij kiezen heel bewust voor vier partijen. Dit doen we om ons risico te spreiden. Brainnet is één van onze contractmanagementpartijen. Het primaire gemak is de ontzorging bij de afhandeling van de inhuur van een zzp’er. Bij een bank zijn er nogal wat zaken waar een medewerker aan moet voldoen. Brainnet ontzorgt ons in dat hele proces. Als de zzp’er eenmaal aan het werk is, voert hij of zij hier de gewerkte uren in en dit wordt netjes aan ons gefactureerd. Het is een erg gestroomlijnd proces en daar zijn we blij mee. Hierdoor kunnen wij ons focussen op de core business van Resourcing: het uit de markt halen van de juiste mensen voor ING, of dat nu de interne of externe arbeidsmarkt is. En continu blijven onderzoeken welke kanalen we in moeten zetten op zowel de interne als de externe arbeidsmarkt.’

pagina 1
Tom Haak, directeur en oprichter HR Trend Institute
Tom Haak, directeur en oprichter HR Trend Institute

HR Trend Institute signaleert 6 belangrijke HR-trends

‘Werken in organisaties kan zoveel leuker en effectiever. Het verbaast me dat organisaties zo weinig gebruik maken van HR-trends. Ik wil ze graag inspireren om hier mee aan de slag te gaan’, aldus Tom Haak. Tom Haak is directeur en oprichter van het HR Trend Institute, dat sinds juni 2014 bestaat. Het instituut volgt trends op het gebied van mensen en organisaties, adviseert organisaties hoe ze deze trends kunnen gebruiken en deelt kennis op de website www.hrtrendinstitute.com.

Organisaties zijn geen machines

Tom Haak vervulde zijn hele leven HR-posities en zware managementposities bij grote multinationals als Arcadis, Aegon en Philips. ‘Ik heb altijd geprobeerd om dat wat ik uitdraag met HR Trend Institute te veranderen binnen een organisatie. Maar dat is heel moeilijk en dat ligt vooral aan de vaste ideeën die mensen in hun hoofd hebben over hoe een organisatie eruit zou moeten zien. Als je iemand vraagt een organisatie te tekenen, doet hij dat altijd in een variant van een piramide. Managers en medewerkers gebruiken hardnekkige terminologie die organisaties gelijkstelt aan machines: een organisatie moet geölied lopen en altijd wordt er gehamerd op efficiëntie en kostenreducering. Organisaties zijn geen machines, maar moeten in staat zijn mee te bewegen met de heersende HR-trends om te kunnen overleven.’

Welke belangrijke HR-trends signaleert Tom Haak?

1) Technologie

‘De technologische trend voedt het vermogen om heel snel en heel goed data te kunnen analyseren: sneller meten, weten en vooruitkijken. HR is nu al veel meer in staat om op basis van beschikbare data voorspellingen te doen over beweging bij mensen binnen organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van verloop.’

2) Meer zingeving

‘De vraag naar zingeving in het werk neemt toe. Mensen willen bij een organisatie werken die er toe doet en iets betekent voor de samenleving.

Expliciet maken wat je betekent voor de maatschappij is voor de ene organisatie makkelijker dan voor de andere organisatie. Mijn tip: heb het er met elkaar over en ga op zoek naar de ideeën die medewerkers zelf hebben.’

3) Fun is serious business

‘Werk kan en moet ook leuk zijn. Dit zie je terug in de ‘gamification’-trend: het inbrengen van een spelelement in het werk. Dit wordt al toegepast in recruteringstrajecten, maar kan ook zeker in de dagelijkse praktijk: wie van uw medewerkers haalt de meeste klanten binnen?’

4) Globalisering

‘Veel organisaties focussen zich op Nederland, maar voor velen van hen wordt de wereld de arbeidsmarkt. Dit geldt vooral voor werk waarvoor geen fysieke plek binnen een organisatie nodig is, zoals grafische vormgeving. Waarom zou je alleen gebruik maken van het aanbod uit Nederland, terwijl je kunt putten uit een veel grotere pool van talenten uit de hele wereld?’

5) Netwerkorganisaties

‘Door de flexibilisering verandert de vorm van organisaties: er komt een kleine, vaste kern en een grote flexibele schil. Deze flexibele schil werd vroeger gezien als een soort tweede garnituur. Dat is de laatste jaren snel veranderd. Er zijn tegenwoordig 800.000 zzp’ers. Allemaal hoogwaardige professionals, die je als organisatie ook aan je moet binden.’

6) Dienend leiderschap

‘Vraagstukken moeten breder in de organisatie worden neergelegd. Het is niet: de top bepaalt en de rest voert uit. We gaan steeds meer toe naar dienend leiderschap. Een leidinggevende is er om andere mensen te laten bloeien. Dat betekent dat je niet de illusie moet hebben dat je zelf aan alle knoppen moet zitten. Bovendien is het belangrijk om goed te luisteren, naar je medewerkers en naar je klanten.’

pagina 2

‘Als de NS een keer een vertraagde trein heeft, heeft ze toch ook niet meteen gefaald?’

Anne Meint Bouma, adjunct directeur Brainnet

Eric Wiebes stond in Amsterdam bekend als de man die het rampdossier van de Noord-Zuidlijn beheersbaar wist te maken. Nu is hij als staatssecretaris van Financiën verantwoordelijk voor de Belastingdienst – ooit de best functionerende Rijksdienst. De dienst is nu continu onderhevig aan reorganisaties, bezuinigingen, automatiseringsproblemen en nieuwe taakuitbreidingen in opdracht van het kabinet.

Wat heeft Wiebes in 10 maanden bereikt? In april diende hij een voorstel in om de toeslagenmachine van de Belastingdienst fraudebestendiger, eenvoudiger en 1,2 miljard euro goedkoper te maken. Het was het Bulgarendossier dat leidde tot het aftreden van zijn voorganger. De eerste poging van Wiebes om dit systeem te kraken, is mislukt: in 2015 volgt een herkansing.

In mei meldde Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer dat de noodzakelijke verbeteringen bij de Belastingdienst op het gebied van automatisering en het uitvoeren van toeslagen, nog jaren op zich laten wachten. Volgens Wiebes zijn de eerste resultaten pas over vijf jaar zichtbaar. In juli zei Wiebes in een interview in NRC Handelsblad dat de Belastingdienst, net als de Amsterdamse metrolijn, lijdt aan onrealistische verwachtingen en de illusie dat alle fouten te voorkomen zijn. In de tussentijd heeft de staatssecretaris het project depotstel uitgesteld en de VAR webmodule vervangen door het ingediende wetsvoorstel voor de BGL. Dit is afgelopen september aan de Tweede Kamer aangeboden.

Een eerste voorstel van Wiebes om de Belastingdienst 1,2 miljard euro goedkoper te maken haalde het niet. De zelfstandigenaftrek levert de Belastingdienst naar schatting een kostenpost van 1,7 miljard euro op en is dus een logische ‘stelpost’ voor Wiebes om op te willen bezuinigen. Het aantal zelfstandig professionals in Nederland groeit, ondertussen is één op de drie banen in Nederland flexibel. Deze groei heeft als gevolg dat de Belastingdienst voor meer zelfstandige professionals de zelfstandigheidsaftrek moet verwerken. Tegelijkertijd komen er minder premies voor werknemersverzekeringen binnen. Wiebes en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem hameren continu op het feit dat de groei van het aantal zelfstandigen verregaande gevolgen heeft voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en het sociale zekerheidsstelsel.

Volgens het kabinet is een vaste baan dé oplossing voor deze problematiek en is alles wat met flexibele arbeid te maken heeft, op voorhand besmet. Het kabinet vergeet echter dat werkgevers anno 2014 niet zitten te wachten op personeel dat uitsluitend in vaste loondienst werkt. Denk bijvoorbeeld aan het risico om iemand bij ziekte twee jaar te moeten doorbetalen. De analyse van Barbara Baarsma, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, stelt deze discussie in het juiste perspectief: ‘Flex is niet de oorzaak van de kloof op de arbeidsmarkt. Het probleem zit in de hoge kosten van het vaste contract.’

Het aanpakken van zogenoemde schijnzelfstandigen door Wiebes vind ik een uitstekend initiatief. Ik moet denken aan een uitspraak van Wiebes medio juli in het interview met NRC: ‘Als de NS een keer een vertraagde trein heeft, heeft ze toch ook niet meteen gefaald?’ Dit citaat is treffend in het licht van de voortdurende discussie omtrent zelfstandig professionals. Omdat er sprake is van schijnzelfstandigheid onder een kleine groep, is iedereen plotseling een schijnzelfstandige? Het kan niet zo zijn dat een kleine groep ‘schijnzelfstandigen’ het verpest voor een grote groep hardwerkende zelfstandig professionals. De inzet om de onterecht gebruikte ondernemers- en startersaftrek, premies voor werknemersverzekeringen en andere onterecht genoten zakelijke aftrekposten terug te halen, is een uitstekende en beheersbare oplossing. Het is van belang dat malafide (uitzend)bureaus opgespoord worden, evenals diegenen die de cao ontduiken en malafide (buitenlandse) constructies opzetten. Ook moet worden gezocht naar handhavingsmethodes om onterechte aftrekposten terug te halen.

In 2015 gaat Wiebes opnieuw een poging wagen om de Belastingdienst 1,2 miljard euro goedkoper te maken. Ik hoop dat dit voorstel wordt aangenomen. Mocht het hem lukken, dan koersen we af op een besparing van 1,2 miljard euro en een Belastingdienst die snel een correctie op de inkomstenbelastingen verstuurt naar schijnzelfstandigen en keurig de zelfstandigenaftrek blijft verrekenen met de zelfstandige professionals. De geroemde karakteristieken ‘beheersbaarheid’ en ‘eenvoud’ van de staatssecretaris, komen dan tot uiting bij de Belastingdienst. Wiebes heeft dan nog vier jaar om van de Belastingdienst weer de best functionerende Rijksdienst te maken. Met enige vertraging denk ik dat 2015 zomaar het jaar van Wiebes kan worden.

Christoph van der Stelt, adjunct-directeur
pagina 3
Gusta Timmermans, manager afdeling Resourcing ING
Rudi Coetzee, ondernemer

De wereld als werkterrein

Een ondernemer met ambitie, daartoe kan Rudi Coetzee, afkomstig uit Zuid-Afrika zich zeker rekenen. ‘Voor mij is groei en ontwikkeling zo belangrijk dat dat in mijn carrièrekeuze continu voorop staat. Ik reis de wereld over om mijn ambities te kunnen realiseren.’ Noem web applicaties en Rudi weet alles te vertellen over risico’s, hackers, veiligheidsprotocollen en de risico’s voor het bedrijf vanuit het gedrag van medewerkers en klanten. ‘Ik werk nu voor ING waar ik mij bezighoud met het identificeren van alle mogelijke risico’s.’

Rudi komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika: ‘In Zuid-Afrika is de werkcultuur heel anders, het is veel minder makkelijk om door te groeien. Er is een sterke hiërarchie, als je hogerop wilt komen dan lukt dat bijna niet. Je bent wat je bent en dat blijf je.’ Al gauw lonkte het buitenland. ‘Zeven jaar geleden kreeg ik de mogelijkheid voor een financiële dienstverlener te werken in het Midden-Oosten. Een kans die ik met beide handen aangreep. Ik bleef vier jaar in het Midden-Oosten en verhuisde toen naar België om een project te doen voor ING. Daar was mijn opdracht om het risico van hackers in kaart te brengen en veiligheidsmaatregelen te ontwikkelen.’ Rudi denkt in carrièremogelijkheden en zag kansen in Nederland.

Besluitvaardig

‘Ik wil mezelf graag blijvend ontwikkelen en ik wil verschillende landen in de wereld ontdekken.Je kunt een land naar mijn mening pas echt leren kennen als je er ook woont en werkt. In Nederland heerst een mooi werkklimaat. Mensen zijn besluitvaardig, men is niet bang om fouten te maken, als een keuze is gemaakt wordt de lijn gevolgd en waar nodig bijgestuurd. Door deze werkhouding zijn de ontwikkelkansen groot.’ Rudi wist snel te settelen in Nederland met dank aan IT Sync. ‘Dit is een klein bedrijf dat mijn relocatie helemaal in handen had. Ik kreeg hulp bij het vinden van huisvesting en ik kreeg praktische adviezen. Ook zijn ze transparant als het gaat om contracten. Erg prettig, samen met Brainnet die mijn uitbetaling regelt, is dat prima geregeld.’

Groeikansen

Over de toekomst zegt Rudi: ‘Voorlopig wil ik in Nederland blijven, hier kan ik mij goed ontwikkelen en dankzij de taal lukt het mij goed om mezelf uit te drukken en ik kan het Nederlands goed verstaan. Ik volg nu een opleiding, wil mijn masters degree halen en ik ben bezig met het behalen van security certificaten. Zolang ik kansen zie om te blijven groeien, zit ik op mijn plek.

pagina 4

Ontwikkeling uurtarieven 2014

In 2014 zien we een stabilisatie van de uurtarieven met uitzondering van de uurtarieven binnen de vakgebieden financieel advies en de primaire ICT-functies.

Het aantal uur per tijdelijke opdracht is nagenoeg gelijk aan 2013. De vraag naar tijdelijke inhuurkrachten is wel toegenomen, met name binnen het ICT-domein (ontwikkeling, testen, architectuur).


Geïndexeerd met 100 als indexgetal in januari 2012.

Inspiratiesessie voor ondernemers groot succes Inspiratiesessie voor ondernemers groot succes

Brainnet biedt zzp’ers de mogelijkheid zich als ondernemer verder te ontwikkelen. Onlangs organiseerden we een speciale inspiratiesessie voor zzp’ers. Met het thema ‘verbinden’ werd gedurende de sessie stil gestaan bij de noodzaak als ondernemer je te blijven ontwikkelen, het sterk houden van je netwerk en natuurlijk konden ondernemers met elkaar van gedachten wisselen. Van deze bijeenkomst maakten we een filmpje.

Ben je zzp’er en wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Laat hier je mailadres achter.

Brainnet steunt Warchild

WarchildJaarlijks steunt Brainnet een of meerdere goede doelen. Zo doen we nu mee aan het business friend programma van Warchild. War Child zet programma’s op voor oorlogskinderen om de oorlog te verwerken en een toekomst op te kunnen bouwen. We ondersteunen daarmee een programma in Oeganda. War Child maakt zich in de regio sterk voor bescherming van kinderrechten en met zelf ontwikkelde programma’s leren kinderen op een creatieve manier om te gaan met de gevolgen van geweld.

Brainnet in het nieuws

Brainnet in het nieuwsZoals het er nu uitziet wordt de VAR in 2015 vervangen door de Beschikking Geen Loonheffingen (BGL).

Hiermee worden opdrachtgevers mede verantwoordelijk voor het beoordelen of een zelfstandig ondernemer daadwerkelijk als zelfstandige aangemerkt kan worden. Brainnet publiceerde hierover een artikel in P&O Actueel. Lees het artikel hier.

In 90 seconden inzicht in onze dienstverlening

In 90 seconden inzicht in onze dienstverlening Als inhuurregisseur houden we ons bezig met het totale inhuurproces van professionals. Wat dat precies betekent en oplevert voor alle partijen wordt duidelijk in ons filmpje ‘Brainnet in 90 seconden’.

FD Gazellen Awards en HighGrowth Awards

Nadat wij in 2012 en 2013 de FD Gouden Gazellen Award Provincie Utrecht in de categorie ‘Grote Bedrijven’ hebben gewonnen, zijn wij ontzettend trots dat Brainnet bij de verkiezing voor 2014 een top drie nominatie heeft behaald. Brainnet feliciteert Jan Zandbergen van harte met het winnen van de FD Gouden Gazellen Award.

Brainnet was in 2013 de trotse winnaar van de High Growth Award Midden-Nederland. Ook dit jaar waren we genomineerd. De prijs ging dit jaar naar Clansman, van harte gefeliciteerd!

Volg ons op Facebook

Volg ons op FacebookVolg jij ons al op Facebook?
Like ons en blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte

Bekijk de eerdere edities van ons magazine ‘Met Ambitie’ hier:

Bekijk de eerste editie hier Bekijk de tweede editie hier Bekijk de derde editie hier Bekijk de vierde editie hier Bekijk de vijfde editie hier Bekijk de zesde editie hier

Colofon

Dit magazine is een uitgave van Brainnet en is bedoeld voor HR-professionals die tijdelijk personeel inhuren, zelfstandig ondernemers en leveranciers van tijdelijk personeel.

Concept en realisatie: Lime C
Tekstredactie: Nina Bonekamp, Arno Lugthart, Tjebbe van Oostenbruggen, Astrid Warntjes
Fotografie: Karin Versteegh
Ontwerp en technische realisatie: Websteen

Brainnet, dienstverlener op het gebied van inhuur van tijdelijke medewerkers.
www.brainnet.nl
info@brainnet.nl
Telefoon: (030) 602 16 17

pagina 5
       
 
 
 
Eigentijds ondernemerschap