Het magazine wordt geladen
Evelien Lievens, bedrijfsmedewerker en Michiel Pouwer, teamleider Ingenieursbureau en adjunct-afdelingshoofd Ingenieursbureau Waterschap Scheldestromen.
Evelien Lievens, bedrijfsmedewerker en Michiel Pouwer, teamleider Ingenieursbureau en adjunct-afdelingshoofd Ingenieursbureau Waterschap Scheldestromen.

Transparantie, gelijke kansen voor iedereen en inhuurrisico’s beperken

Ons personeelsbestand bestaat voor 30% uit professionals die we op flexibele basis inhuren. Dit is een bewuste keuze. Zo kunnen we op- en afschalen als het nodig is of heel specialistische kennis die noodzakelijk is bij projecten tijdelijk inschakelen’, vertelt Evelien Lievens, bedrijfsmedewerker Ingenieursbureau Waterschap Scheldestromen.

Michiel Pouwer, teamleider Ingenieursbureaus en adjunct-afdelingshoofd Waterkeringen: ‘We werken binnen ons team met een ondercapaciteit en huren capaciteit en expertise in. Daarbij hebben we ervoor gekozen mensen aan te trekken die tijdelijk onderdeel worden van ons team. Dat vinden we belangrijk, dan houden we zelf meer de regie en ontstaat er een bijna collegiale band. Dat werkt bijzonder prettig.’

Onduidelijkheid over marges

‘We vinden het belangrijk dat alle professionals die wij binnen het Ingenieursbureau van Waterschap Scheldestromen nodig hebben een gelijke kans maken op een opdracht. Bovendien willen we inhuurrisico’s uitsluiten en transparantie in tarieven. Tot voor kort liepen we aan tegen het feit dat we via de bureaus met wie we samenwerkten niet altijd de kandidaat konden krijgen die nodig was. Ook was er soms onduidelijkheid over marges en risico’s. Dat wilden wij anders. We trokken er tijd voor uit om goed met elkaar na te denken over onze wensen. Transparantie, gelijke kansen voor iedereen en inhuurrisico’s beperken waren voor ons de belangrijkste prioriteiten. Met die wensenlijst schreven we een aanbesteding uit. Alle inschrijvingen zijn op basis van vooraf gestelde criteria beoordeeld waarbij Myflex (onderdeel van Brainnet) als beste uit de bus kwam. Sindsdien hebben wij meer controle over ons inhuurproces. Wij zijn tevreden over onze keuze en de samenwerking met Myflex’, aldus Evelien.

Myflex detacheert geen eigen mensen

Myflex heeft geen mensen in dienst die zij detacheren. Michiel: ‘Als wij een specialist nodig hebben, zet Myflex onze aanvraag uit in de markt en zoeken zij

actief voor ons naar kandidaten die aan het profiel voldoen. Omdat Myflex geen eigen mensen detacheert, hebben zij geen belang bij welke kandidaat wij selecteren. Wel geven zij advies en bieden ze ons via een benchmark inzicht in gemiddelde tarieven, maar de selectie en de keuze voor de kandidaat ligt bij ons. Bovendien rekenen we af met een vaste vergoeding per kandidaat en werken we niet met marges. Dat is dus 100% transparant.’ ‘Door deze werkwijze krijgen alle professionals even veel kans om bij ons aan een opdracht te werken, bovendien komen wij nu in contact met kandidaten die wij anders nooit hadden gezien. We hebben ondertussen met succes deskundigen in huis kunnen halen’, legt Evelien uit.

Gerust gevoel

Het beperken van inhuurrisico’s stond ook hoog op de prioriteitenlijst van Waterschap Scheldestromen. Evelien: ‘Wij zijn een overheidsorgaan en het belang is groot. De Zeeuwse burger is voor zijn veiligheid afhankelijk van de kwaliteit waarmee wij onze taken uitvoeren. Daarom vragen wij de beste mensen die voldoen aan de juiste kwalificaties en die werken volgens de juiste wet- en regelgeving. Dat is voor ons essentieel. Het moet gewoon kloppen. Myflex heeft verregaande kennis op het gebied van wet- en regelgeving rondom inhuur en risicomanagement. Dat geeft ons een gerust gevoel.’

Waterschap Scheldestromen investeert in 2016 circa 50 miljoen euro in Zeeland. De taken van Waterschap Scheldestromen zijn het beheer van circa 4.000 kilometer buitenwegen in Zeeland, de zorg voor schoon water in sloten en kreken, de zorg voor de veiligheid van dijken en duinen en het zorgen voor voldoende water in sloten en kreken in Zeeland. Ook zuivert ze het afvalwater van burgers en bedrijven. Dit gebeurt met 16 zuiveringsinstallaties verspreid over Zeeland.

pagina 1
Arno Lugthart neemt na tien jaar afscheid
Arno Lugthart neemt na tien jaar afscheid

‘Ik heb ontdekt dat ik een pionier ben’

Na tien jaar gewerkt te hebben voor Flexbrain en later Brainnet, waarvan sinds 2011 als directeur, neemt Arno Lugthart afscheid. ‘Ik kan niet anders zeggen dan dat ik erg trots ben op mijn bijdrage aan de opbouw en groei van beide organisaties. Ik kan terugkijken op een fantastische ervaring.’

Tien jaar geleden startte Arno bij Flexbrain. ‘Ik begon als adjunct-directeur. Ik heb mij altijd sterk aangetrokken gevoeld tot het DNA van zowel Brainnet als Flexbrain. Alles draaide, en draait nu nog steeds, om waarden als transparantie, eerlijk zaken doen en duidelijkheid over tarieven. Eigenlijk is het ongelooflijk dat wij daar binnen de wereld van flexwerk nog steeds uniek in zijn. In 2011 kreeg ik de mogelijkheid om zowel Flexbrain als Brainnet over te nemen, samen met Tjebbe van Oostenbruggen ging ik dat avontuur aan.’

Mijlpaal

Op de vraag naar de hoogtepunten voor Arno persoonlijk antwoordt hij: ‘Het werk kende vele hoogtepunten. Een van de mijlpalen die ik er graag uit wil lichten is de ontwikkeling van het managed service model samen met NN Investment Partners. Ik vond het geweldig om samen met de klant alle stappen in het inhuurproces door te nemen en na te gaan waar specifiek de behoeftes lagen. Op basis van die inzichten modelleerden wij onze dienstverlening. Er zijn met de klant flinke stappen gezet zijn in termen van inhuurvolwassenheid. Een mooi resultaat.’

Dromen najagen

‘Naarmate Brainnet groeide, veranderde logischerwijs ook mijn rol’, vervolgt Arno. ‘Het creatieve proces en het inhoudelijk sparren met klanten moest ik steeds vaker overlaten aan mijn collega’s. Ik kreeg daar heimwee naar. Ik heb ontdekt dat ik iemand ben die graag

iets nieuws creëert. De keuze om afscheid te nemen is voor mij dan ook logisch. Vanuit ondernemerschap, maar vooral als mens, geloof ik erin dat je je dromen moet durven najagen en vooral dat moet doen wat je het leukst vindt, dan ben je eerlijk naar jezelf en naar de mensen met wie je samenwerkt.’

Trots

‘Ik ben trots op het Brainnet dat ik achterlaat; we zijn financieel gezond, hebben een goede reputatie, een brede basis en we voeren ons werk met zorg en aandacht uit. Klanten kunnen van ons op aan. In die zin waag ik nu een sprong in het diepe. De komende maanden ga ik mij bezinnen en nadenken over wat ik precies wil doen. Ik heb ontdekt dat ik een pionier ben, zeker is dat ik iets wil creëren, ontwikkelen. De rest ligt nog open. Onze klanten, maar ook alle zzp’ers en leveranciers waarmee ik heb samengewerkt, wil ik bedanken voor het gestelde vertrouwen en de leuke en leerzame tijd. Graag wil ik ook mijn collega’s bedanken, ik heb fijn met hen samengewerkt. Het waren tien mooie jaren’, besluit Arno.


In de afgelopen jaren maakte Brainnet een flinke groei en ontwikkeling door. Zo werden de organisaties Myflex/Infraflex overgenomen en werd de online denktank EerlijkeFlex gelanceerd. Op dit platform wordt samen met onder meer deskundigen, wetenschappers, ondernemers en zzp’ers nagedacht over wat er nodig is om de flexmarkt duurzaam te ontwikkelen. Ook sleepte Brainnet enkele awards in de wacht waaronder de Gazellen Awards en High Growth Awards.

pagina 2
Dr. Mr. Karin Manuel, lector HRM bij NCOI en eigenaar adviespraktijk MMCT
Dr. Mr. Karin Manuel, lector HRM bij NCOI en eigenaar adviespraktijk MMCT

Flex: begin met visie, plan strategisch en organiseer handig

Organisaties staan voor een grote uitdaging. De markt is complex, dynamisch en onvoorspelbaar. Organisaties moeten wendbaar zijn, willen ze zich soepel kunnen meebewegen met de markt. Flexibele organisaties met flexibele arbeidskrachten zijn het moderne credo. Maar hoe krijgt dat handen en voeten?

Wat houdt een flexibele organisatie in?

Een flexibele organisatie kent meerdere lagen van flexibiliteit. In de eerste plaats is dat de strategische flexibiliteit, het vermogen van de organisatie om nieuwe producten en/of diensten op de markt te brengen in nieuwe omstandigheden. In de tweede plaats is dat de structurele flexibiliteit, het vermogen van de organisatie om haar structuur en cultuur aan te passen om soepel mee te kunnen bewegen met veranderingen van buitenaf. In de derde plaats is dat de operationele flexibiliteit, het vermogen van de organisatie om de kwantiteit van bestaande producten en/of diensten aan te passen aan de marktbehoefte. Welke vorm van flexibiliteit heeft uw organisatie nodig?

Minder permanente en meer flexibele arbeidskrachten

Permanente arbeidskrachten blijven nodig, maar een flexibele organisatie komt niet van de grond zonder flexibele arbeidskrachten. Geen enkele arbeidskracht is een alleskunner en het opleiden en ontwikkelen van (permanente) arbeidskrachten ter verbreding van hun inzetbaarheid kost tijd. Door minder met permanente arbeidskrachten en meer met flexibele arbeidskrachten te werken, kan een organisatie 

sneller en gemakkelijker inspelen op marktbewegingen. Deze verschuiving wordt steeds meer trend. Een vast dienstverband raakt uit, een flexibele arbeidsrelatie wordt in. Het vinden van een gezonde balans tussen permanente en flexibele arbeidskrachten, dat is de nieuwe uitdaging voor organisaties!

Begin met visie

Zonder visie is het lastig om in te schatten wat voor type arbeidskrachten nodig zijn.

Het is dan ook belangrijk in beeld te hebben hoe de markt zich ontwikkelt en wat dat betekent voor de organisatie. Bestaat het voornemen om met nieuwe producten of diensten de markt op te gaan dan vraagt dat om arbeidskrachten met nieuwe kennis en/of andere skills. Blijven de producten of diensten hetzelfde, maar fluctueert de marktvraag dan vraagt het

vooral om regie op de beschikbaarheid van arbeidscapaciteit. Is een interventie op de structuur en cultuur van de organisatie nodig om mee te kunnen bewegen met de markt, dan ligt het voor de hand te kiezen voor een zodanig mix van permanente en flexibele arbeidskrachten dat het verandervermogen versterkt zonder dat de continuïteit risico’s loopt.

Plan strategisch

Vanuit de visie is af te leiden of kennis en skills structureel of tijdelijk nodig zijn om de gewenste doelstellingen te realiseren. Ook is vaak goed in te schatten welke werkzaamheden zich lenen voor permanente of flexibele invulling. Het is raadzaam cruciale posities in te vullen met permanente arbeidskrachten. Werkzaamheden die regulier en redelijk constant van aard zijn, lenen zich ook voor permanente invulling. Doen zich pieken en dalen voor, dan is tijdelijke aanvulling vanuit een flexibele schil onderdeel van de planning. Deskundigheid of expertise die niet continu nodig is, maar wel geborgd moet zijn, is af te dekken met ‘near employees’. Dat zijn zelfstandige professionals die door de tijd heen afwisselend opdrachten uitvoeren voor meerdere organisaties. Tot slot is het verstandig mogelijke partnerships in het oog te houden om samen (nieuwe) producten/diensten op de markt te zetten.

Organiseer handig

Een strategisch plan geeft handvatten om de arbeidscapaciteit toekomstbestendig te organiseren. Om te zorgen dat de organisatie te allen tijde kan beschikken over de juiste personele kwaliteiten, is het nodig talentmanagement over de grenzen van de eigen organisatie heen te organiseren. Ook vraagt het te investeren in arbeidskrachten ongeacht de aard van de arbeidsrelatie met de organisatie. Het aanbieden van projecten, klussen en uitdagingen aan arbeidskrachten is een eerste stap daarin. Door wederzijds te investeren, ontwikkelt zich een duurzame arbeidsrelatie met win/win voor beide partijen. Dat vormt de smeerolie om als organisatie arbeidskrachten te binden en daar naar behoefte een beroep op te kunnen doen. 

Dr. mr. K.A.H. Manuel heeft vanaf 1999 verschillende rollen vervuld op het terrein van HRM bij diverse organisaties in de non-profitsector. Zij is in 2013 gepromoveerd op het organiseren en managen van succes in de muziekbusiness. Momenteel is zij lector HRM bij NCOI en heeft zij een eigen adviespraktijk, MMCT, op het gebied van organisatieontwikkeling en strategisch HRM.

pagina 3

Blijf jezelf uitvinden

Christoph van der Stelt, adjunct-directeur Brainnet

Dagelijks spreek ik veel zzp’ers. Stuk voor stuk ambitieus met de wil om hun werk voor opdrachtgevers zo goed mogelijk te doen. Wat mij opvalt is dat vele van deze professionals van de ene opdracht in de andere schieten. Ze pakken aan wat er voorbij komt. Natuurlijk is daar iets voor te zeggen, de schoorsteen moet immers roken en het is natuurlijk leuk als je gevraagd wordt voor een nieuwe opdracht.

Ik weet ook dat er veel zzp’ers zijn die zich behoorlijk zorgen maken over de juridische en economische aspecten van hun zelfstandige bestaan. Krijgen we modelovereenkomsten of blijft de VAR bestaan? Welke consequenties gaan de veranderingen hebben?

Van persoonlijke positionering, nadenken over wat je toegevoegde waarde is tot en met de belangrijke juridische en economische voorwaarden; zzp’ers gunnen zich simpelweg niet altijd de tijd om zich hier grondig in te verdiepen. Terwijl vaste medewerkers hun jaarlijkse beoordelingsgesprekken net weer achter de rug hebben, werken zzp’ers gestaag door aan hun opdracht. Ik denk dat het een goed idee is voor zzp’ers om regelmatig de balans op te maken. Doe je nog de dingen die je wil doen? Moet je zaken veranderen zodat het klopt met wet- en regelgeving? Is je tarief marktconform? Wat is je werkelijke toegevoegde waarde en hoe maak je die zichtbaar? Ik zie mooie voorbeelden waarbij zzp’ers hun opdrachtgever vragen om feedbackgesprekken.

Op ons platform eerlijkeflex.nl lees ik discussies waarbij ingezoomd wordt op juridische, economische en sociale aspecten van de flexibele schil. Daarbij ligt de bal wat mij betreft zeer zeker niet bij opdrachtgevers alleen. Eerlijke flex creëer je als zzp’er samen met je opdrachtgever. Door bijvoorbeeld je tijd te investeren in ruil voor een feedbackgesprek, of coaching op specifieke onderwerpen, lid te worden van de  personeelsvereniging of je beschikbaar te stellen als kandidaat voor de ondernemersraad. Ook al is het binnen de organisatie waar je je opdracht uitvoert niet gebruikelijk deel te nemen aan activiteiten die in eerste instantie bedoeld zijn voor vaste medewerkers, is het in mijn beleving goed om hierover in gesprek te zijn. Wij zien namelijk dat het organisaties steeds minder gaat om de contractvorm, talent voert de boventoon. Het is dus meer dan ooit zaak om ervoor te zorgen dat je blijft werken aan je talent en zorgt dat deze herkend en erkend wordt. Aan het begin van een nieuw jaar is het altijd weer een mooi moment om vooruit te kijken. Wie ken je, wat kun je en wat vind je belangrijk? Door niet zomaar door te denderen het nieuwe jaar in maar bewust tijd te nemen om terug- en vooruit te blikken kun je jezelf heruitvinden en blijf je interessant voor opdrachtgevers. Maar bovenal: blijf je doen waar je echt talentvol in bent. Dat is leuker voor jezelf en beter voor je opdrachtgevers.

Christoph van der Stelt, adjunct-directeur Brainnet
pagina 4

Foto’s en video kerstevenement 2015

Foto’s en video kerstevenement 2015Tijdens ons kerstevent van 12 december 2015 genoten we samen met onze relaties van de gezellige sfeer, de wandeling met de boswachter, de roofvogelshow en de vrolijke gezichten van de kinderen die meegekomen waren.

Bekijk de foto’s hier. Wachtwoord: kerst2015
Bekijk de video hier.

Nieuwe notitie: 183-dagenregeling

De afgelopen jaren is Brainnet door haar klanten verzocht om een standpunt in te nemen in het kader van het in- en uitlenen van buitenlandse arbeidskrachten in Nederland. Op basis van die vraag hebben we de notitie ‘183-dagenregeling en detachering’ geschreven. In deze notitie gaan we in op de juridische en fiscale kaders waarbinnen geacteerd moet worden. De notitie '183-dagenregeling en detachering' is bedoeld voor opdrachtgevers van Brainnet (HR- en inkoopverantwoordelijken) evenals voor inlenende organisaties. Wilt u de notitie toegestuurd krijgen? Laat dan uw gegevens hier achter.

Zorgeloos en professioneel inhuren

Zorgeloos en professioneel inhurenOnze dienstverlening is gericht op het zorgeloos en professioneel inhuren van professionals voor onze opdrachtgevers. Weten hoe dat precies werkt? Bekijk onze bedrijfsvideo hier.

Zzp inspiratiesessie: einde aan de VAR, wat nu?

Een terugblik op dit evenement vindt u hierIn oktober organiseerden wij voor zzp’ers een inspiratiesessie met nieuws rondom het verdwijnen van de VAR en de nieuwe plannen van het kabinet. Het werd een avond waarin veel werd gediscussieerd en waar volop ruimte was voor netwerken en uitwisseling van ideeën. Een terugblik op dit evenement vindt u hier.

Nieuwe klant: Boskalis Nederland

Boskalis NederlandWij zijn trots op het feit dat Boskalis Nederland ons heeft aangesteld als contractmanager.

www.brainnet.nl vernieuwd

Neem een kijkje op www.brainnet.nlWe hebben onze website vernieuwd. Neem een kijkje op www.brainnet.nl

Volg ons op Facebook

Volg ons op FacebookVolg jij ons al op Facebook?
Like ons en blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte

Bekijk de eerdere edities van ons magazine ‘Met Ambitie’ hier:

Colofon

Dit magazine is een uitgave van Brainnet en is bedoeld voor HR-professionals die tijdelijk personeel inhuren, zelfstandig ondernemers en leveranciers van tijdelijk personeel.

Concept en realisatie: Lime C
Tekstredactie: Nina Bonekamp, Anne Meint Bouma, Tjebbe van Oostenbruggen, Astrid Warntjes
Fotografie: Karin Versteegh
Ontwerp en technische realisatie: Websteen

Brainnet, dienstverlener op het gebied van inhuur van tijdelijke medewerkers.
www.brainnet.nl
info@brainnet.nl
Telefoon: (030) 602 16 17

pagina 5
       
 
 
 
Eigentijds ondernemerschap